Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną 2021

Pobierz

Zgoda opiekuna na pełnienie funkcji.. Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną Author: mdunowska Created Date: 1/21/2021 4:11:27 PMSkładając oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, przewidzianej w art. 233 § 6 w związku z § 1, § 1 a i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny, oświadczam, co następuje: Dane powyższe podałem (am) zgodnie z prawdą i jestem świadomy (a) odpowiedzialności karnej zaWnioski o świadczenie wychowawcze "500+".. Oświadczenie dotyczące formy wypłaty .. Wydanie wtórnika tablic/-y rejestracyjnych jest możliwe tylko w przypadku, kiedy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu - tzw."białych".WSA przypomniał, zgodnie z art. 79 ust.. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE.. Lokal zapewni Gmina Pabianice, a wyposażenie zostanie sfinansowane ze środków .W przypadku utraty tablicy rejestracyjnej właściciel lub osoba upoważniona składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.. [nastąpi pobranie dokumentu DOC] Przejdź do strony głównej Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu.. Druki do ustalenia stopnia niepełnosprawności .. Wniosek o zaświadczenie.. Oświadczenie o dochodach.. Utworzono dnia 08.03.2021, 11:53.W 2021 r. nie planuje się przydzielania Bonu na zasiedlenie) (doc, 119 KB) Pobierz: Zasady finansowania bonów na zasiedlenie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach (pdf, 383 KB) ..

oświadczenie pod odpowiedzialnością karną.

Inne wnioski i oświadczenia .. Oświadczenie o stanie majątkowym.. Jeżeli przedsiębiorca narusza ograniczenia, nakazy i zakazy związane ze stanem epidemii - to wtedy istnieje możliwości odebrania mu z tego tytułu .Stosowne oświadczenie właściciela (o kradzieży pojazdu) złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu.Oświadczenie składam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: "Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .. W związku ze zmianami z ustalaniem okresu świadczeniowego w ramach programu "Rodzina 500+", w tym roku konieczne jest złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze.. (05.03.2021) Ogłoszenie na stanowisko Pracownika socjalnego (19.01.2021) zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego druk ZUS ZCNA.. Przypominamy, że tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 .Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną (31.53 KB, pdf) Oświadczenie do koordynacji - złożony wniosek (101.68 KB, pdf) Oświadczenie do koordynacji dla wnioskodawcy (97.36 KB, pdf)na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. w 2021 r. OŚWIADCZENIE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA …………………………………………… (nazwisko i imię) Oświadczam pod odpowiedzialnością karną, że (właściwe zakreślić): jestem osobą pobierającą emeryturę / rentę, a ArcelorMittal Poland S.A., IPS S.A., PHSOŚWIADCZENIE Uprzedzona/y o odpowiedzialno ści karnej za zło żenie fałszywego o świadczenia wynikaj ącej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego - "kto składaj ąc zeznania maj ące słu żyć za dowód w post ępowaniu s ądowym lub w innym post ępowaniu prowadzonym na podstawieOŚWIADCZENIE pod odpowiedzialnością karną - pobierz plik Zaświadczenie o dochodzie nabytym - pobierz plik..

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną.

Zeznanie i Oświadczenie.. Oświadczenie pod odpowiedzialnością karnąPobierz "Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną (1)" (plik PDF, 198KB) Oświadczenie o dochodzie uzyskanym (2) Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-03-28Zaświadczenie lekarskie do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe" ( pobierz) Formularz dotyczący rodziny, pobytu za granicą oraz sytuacji zawodowej w Polsce ( pobierz) Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną ( pobierz) Podanie o wydanie zaświadczenia ( pobierz)Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną dochód jednorazowy.. 5c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - t.j.. Wskazanie opiekuna usamodzielnienia.. Pobierz: Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną (docx, 13 KB)Przedsiębiorca ma obowiązek, składając wniosek o pomoc, złożyć pod odpowiedzialnością karną oświadczenie czy naruszył ograniczenia, nakazy i zakazy związanych ze stanem epidemii.. o treści:WZÓR wypełnionego wniosku o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy 2020/2021.. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczy Oświadczenie o osobach spokrewnionych w linii prostej Oświadczenie o składkach SZOoświadczenie rodzica biologicznego pod odpowiedzialnością karną - doc. oświadczenie rodzica biologicznego pod odpowiedzialnością karną - pdf..

... (05.03.2021) Ogłoszenie na stanowisko Pracownika socjalnego (19.01.2021)Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną.

Zgodnie bowiem z art. 233 § 6 kk między innymi art. 233 § 1 kk "stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej".. Świadczenia wychowawcze 500+ Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022; Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2019/2021Przyjmuję do wiadomości, że niniejsze oświadczenie składam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233, § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny (Dz.U.. Mieszkanie wspomagane - od maja 2021 r. uruchomione zostanie mieszkanie wspomagane dla 2 mieszkańców gminy.. Dz. U. zZaświadczenie o wysokości dochodów dla celów pomocy społecznej.. Wniosek o wydanie orzeczenia .Dostarczyła także złożone pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji spółki o kradzieży zgłoszonej policji przez leasingobiorcę.Deklaracja śmieciowa nie powinna zawierać oświadczenia o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji..

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Oświadczenie o składkach SP Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.. w Gminie Pabianice.. Wniosek o przekazywanie świadczeń: 4. wniosek o opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotneOświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym; Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną do wniosku o zasiłek pielęgnacyjnyOświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym [ZSR-10] 3. z 2020 roku, poz. 1444, z późn.zm.). 1 pkt 2 p.r.d., pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania.OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY KOORDYNACJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO Ja, niżej podpisany(a) składam oświadczenie następującej treści i jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 23 ust.. Do świadczenia wychowawczego 500+ Do zasiłku rodzinnego z dodatkami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt