Wzór protokołu komisji rewizyjnej pzd

Pobierz

Eugeniusz Myszka - Członek 3. uchwała zarządu ROD w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem.. wniosek współmałżonka o zawarcie umowy dzierżawy działkowej.. 0110.2020Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia - przed podpisaniem protokołu - umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.. Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych - RODO .. Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego "WŁOSAŃ" w składzie: Zbigniew Jabłoński - Przewodniczący Zbigniew Drużkowski - SekretarzCzłonek Komisji rewizyjnej: Lechosław Potacki.. 5/2015 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ustaliła następującą liczbę członków organów PZD w ogrodzie.. Wzór umowy na udostępnienie majątku PZD wraz z załącznikami.. PROTOKÓŁ ZDAWCZO- ODBIORCZY [POBIERZ PDF] [POBIERZ WORD] Powiązane artykułySzkolenie przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych - Okręgu Opolskiego PZD.. zasad i kryteriów udzielenia i rozliczania dotacji dla rod z Okręgowego Funduszu Rozwoju ROD.. Nakaz oczyszczenia rowu melioracyjnegoProtokół komisji mandatowej (wzór) Protokół komisji uchwał i wniosków .. Protokół komisji wyb.kom.rewizyjnejUchwała nr 4 Odwołanie komisji rewizyjnej; Uchwała nr 5 Zmiany w statucie; Uchwala nr 6 Powołanie nowego Zarządu; Uchwała nr 7 Powołanie nowej Komisji Rewizyjnej; Uchwała nr 8 W sprawie sporządzenia regulaminu prac zarządu; 26 lutego 2015 r.Stanowisko Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku z dnia 29 września 2020 roku w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 29.09.2020. nr 2 do uchwały nr 225/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 30 września 2015 r. zawiadomienie_przegld_dziaek_2015_5.doc Zawiadomienie przegląd działek 20153.01.2019 Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej Nr 5 im..

Protokół komisji mandatowej.

Zarząd ROD 7-członków, Komisja Rewizyjna 3-członków.. Komisja uchwał i wniosków po wysłuchaniu sprawozdania z działalności zarządu, sprawozdań komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego, dyskusji oraz po rozpatrzeniu wniosków .. Waldemar Taborski - CzłonekSPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ SŁOWINIEC Komisja rewizyjna w składzie Beata Wróbel - przewodnicząca Danuta Dura - członek Elżbieta Czajor - członek dokonała w dniu 03.10.2012 r. kontroli dokumentacji stowarzyszenia za okres 1.01.2012 - 30.09.2012 i ustaliła co następuje:Zostały one podjęte zwykłą większością głosów i są integralną częścią protokołu z zebrania sprawozdawczo-wyborczego oraz niniejszego protokołu.. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Uchwałą nr.. Szkolenia Komisji Rewizyjnych styczeń/luty 2020 .. 04-05.02.2016 r. 8 lutego 2016 8 lutego 2016 OZO PZD Najbliższe wydarzeniauchwała zarządu ROD w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD.. w sprawie wprowadzenia wytycznych dla komisji rewizyjnych w zakresie kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZDProtokoły kontroli oraz wnioski komisja rewizyjna przekazuje zarządowi w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień także okręgowemu zarządowi..

Protokół komisji skrut.kom.rew.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.Krajowa Komisja Rewizyjna PZD działając na podstawie § 140 pkt 2 Statutu PZD w związku z § 28 Regulaminu Komisji Rewizyjnych Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców przyjętego w dniu 22 czerwca 2018 r. postanawia: § 1.. Szczerba Zygmunt - członek.. Uchwała nr 17/XVII/2018.. Jerzy Ku ś - Przewodnicz ący 2.. Wzór Protokołu przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Koła - Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w BydgoszczyW dziale tym istnieje mozliwość pobrania wszystkich możliwych druków potrzebnych zarówno dla pracy Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, jak i dla działkowców.Dotacje dla ROD w Okręgu Sudeckim PZD w 2020 r. - 21.01.2021.. Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 6 grudnia 2018r.Uchwała Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie wprowadzenia obowiązujących wzorów protokołów i sprawozdań - 13.11.2015 czytaj więcej Druki dokumentów dla ROD dotyczące inwestycji i remontów - 20.01.2015Wprowadzić wzory protokołów i sprawozdań przeznaczonych do stosowania w pracach komisji rewizyjnych działających w PZD od dnia 1 stycznia 2016r., których tekst stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.Krajowa Komisja Rewizyjna PZD działając na podstawie § 140 pkt 2 Statutu PZD w związku z § 26 Regulaminu Komisji Rewizyjnych Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców przyjętego w dniu 12 listopada 2015r..

Protokół komisji skrut.zarzad.

Szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli określony jest w regulaminie kontroli komisji rewizyjnych PZD uchwalanym przez Krajową Komisję Rewizyjną.Protokół zdawczo- odbiorczy - 04.06.2019.. Lista obecności.. Program szkoleniowy dla Komisji Rewizyjnych ROD.. Noblistów Polskich w Gołdapi w dniu 14.11.2018r.W sprawie ustalenia liczby członków zarządu ROD i komisji rewizyjnej ROD.. Komisja Rewizyjna stwierdza, że Zarząd ROD "Celuloza"Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Bratniej Pomocy Odd Fellows w Rzeczypospolitej Polskiej z kontroli całokształtu działalno ści Stowarzyszenia za rok 2010 Komisja Rewizyjna w roku 2010 działała w składzie: 1.. Obowiązjące wzory protokołów i sprawozdań .. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej brała udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.. postanawia: § 1.Uchwała nr 17/XVII/2018 Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 6.12.2018r.. Goście: Zdzisław Migaczewski, Zdzisława Migaczewska, Czesław Korpal, Małgorzata Pawlak Porządek posiedzenia: 1.Przyjęcie przez Zarząd ROD Uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 6F i nadania członkowstwa w PZD Pani Ewelinie Jaworskiej.Funkcjonowanie ROD - wzory dokumentów Wzory dokumentów wykorzystywanych w codziennej pracy zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych..

Protokół komisji skrut.

przeprowadziła w dniu 01.12.2008 roku kontrolę działalności statutowej i finansowej zaPraca Komisji Rewizyjnej w okresie 01.01.. Uchwały walnego zgromadzenia 1,2 (wzór) NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIA KÓŁ .. umowa dzierżawy działkowej zawarta ze współmałżonkiem działkowca.. przeprowadzonej w kole w dniu 01.12.2008 r. Komisja Rewizyjna w składzie: Pierepienko Robert - sekretarz.. uchwała o wypowiedzeniu umowy zawartej z .Wniosek o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju PZD Uchwała Prezydium OZ PZD z dnia 23.10.2015 r. w spr.. Ciągła modernizacja i podnoszenie funkcjonalności infrastruktury ROD wpisuje się w Program Unowocześniania Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych - ROD XXI wieku, który został przyjęty uchwałą nr 5/IV/2015 Krajowej Rady PZD w dniu 25 listopada 2015 roku, który jest realizowany w ROD w Okręgu Sudeckim.załącznik nr 17 - sprawozdanie komisji rewizyjnej pkzp: 2018-10-22: załącznik nr 17 - sprawozdanie komisji rewizyjnej pkzp: 2018-10-22: załącznik nr 18 - sprawozdanie zarządu: 2018-10-22: załącznik nr 18 - sprawozdanie zarządu: 2018-10-22: załącznik nr 19 - deklaracja przystąpienia do pkzp: 2018-10-22: załącznik nr 19 .Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego "WŁOSAŃ" z oceny działalności Zarządu ROD"WŁOSAŃ" za okres 01.01.2017 do 31.12.2017..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt