Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego – kiedy trzeba zawiadomić pip

Pobierz

W każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi, lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, maksymalnie do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.Kodeks pracy umożliwia stosowanie wydłużonych okresów rozliczeniowych.. Pracodawca zobowiązany jest także do przekazania kopii zawartego porozumienia do PIP w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.W razie zaś przestoju w pracy podstawą powierzenia innej, odpowiedniej, pracy może być zaś art. 81 § 3 Kp.. W praktyce najczęściej sto-W związku z tym, że z treści pytania wynika, że jesteście Państwo przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy antykryzysowej, to możecie Państwo podjąć czynności zmierzające do wprowadzenia - w terminie ograniczonym, bo tylko do dnia 31 grudnia 2011 r. - 12 miesięcznego okresu Długi okres rozliczeniowy ma więcej wad niż korzyści.. Pytanie: Proszę o informację, czy przedłużenie okresu rozliczeniowego do 3 miesięcy zobowiązuje pracodawcę do powiadomienia PIP o tym fakcie?Trzeba tylko rozliczyć czas pracy w obecnie obowiązującym Państwa okresie rozliczeniowym, czyli od 1 stycznia do 31 marca br. To, jaki okres rozliczeniowy będzie obowiązywał w danej firmie, ustala zakładowa organizacja związkowa..

Dłuższy okres - niekiedy pod dodatkowymi warunkami.

Nie można natomiast stosować nowego okresu rozliczeniowego, tak jak Państwo chcą, od razu w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia br., ponieważ taka zmiana zostałaby wprowadzona w .Powinien jedynie zawiadomić inspekcję pracy o zastosowaniu do nich dłuższego (do 3 lub 4 miesięcy) okresu rozliczeniowego.. Zbiór informacji aktualizowany na bieżąco przez zespół ekspertów.Wprowadzenie dłuższego okresu rozliczeniowego dopuszczalne jest także na podstawie art. 129 § 2 kp w brzmieniu wprowadzonym przez art. 1 pkt 1 Ustawy z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, który obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r.Czy należy zgłosić do PIP wprowadzenie 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego w systemie podstawowym?. Rada pracowników nie zastąpi związku zawodowego, w związku z tym pracodawca ma obowiązek poinformowania inspektora pracy o wydłużeniu okresu rozliczeniowego do 3 albo 4 miesięcy w systemie równoważnym czasu pracy.. Ponieważ nowy pełny okres rozliczeniowy rozpocznie bieg od 1 maja 2012 r., to w kwietniu br. trzeba wprowadzić tymczasowy okres rozliczeniowy obejmujący tylko ten miesiąc..

Jest on bowiem maksymalny.Przedłużenie okresu rozliczeniowego.

Pracodawca nie musiał też powiadamiać inspekcji pracy o szczegółach zastosowania równoważnego czasu pracy, o którym mowa w art. 135 k.p., a jedynie o przedłużeniu okresu rozliczeniowego do 4 miesięcy.Przekazanie kopii zawartego porozumienia w sprawie wydłużenia okresu rozliczeniowego do właściwego okręgowego inspektora PIP w ciągu 5 dni roboczych od jego zawarcia 2.. - w tym wypadku nie obowiązuje limit 3 miesięcznego okresu powierzenia innej pracy, zaś pracownikowi przysługuje wynagrodzenie przewidziane za wykonywanie powierzonych mu innych zadań - nie niższe niż przysługujące mu za .Zgodnie z art. 151 3 k.p. pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 k.p. (przyczyny uzasadniające pracę w godzinach nadliczbowych tj. prowadzenie akcji ratowniczej, usuwanie awarii, szczególne potrzeby pracodawcy) wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w .Zrekompensowanie pracownikowi pracy nadliczbowej czasem wolnym udzielonym bez wniosku pracownika powinno nastąpić w czasie okresu rozliczeniowego (art. 151 2 § 2 k.p.)..

rozliczeniowego.

Przed rozpoczęciem każdego okresu, szef ustala standardowy wymiar pracy do zaplanowania.Po pierwsze, w przypadku korzystania przez pracodawcę z maksymalnie 6- lub 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego w systemie podstawowym bądź 3- lub 4-miesięcznego okresu rozliczeniowego w systemie równoważnego czasu pracy w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej, wprowadzenie dłuższego okresu rozliczeniowego maksymalnie do 12 miesięcy na podstawie art. 129 § 2 KP w nowym brzmieniu będzie możliwe po zakończeniu trwającego w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej .Jeżeli u danego pracodawcy nie działa związek zawodowy albo działająca organizacja związkowa nie wyraziła zgody na ustalenie lub zmianę okresów rozliczeniowych czasu pracy, 3- i 4-miesięczne okresy rozliczeniowe w systemie równoważnym można stosować dopiero po uprzednim zawiadomieniu właściwego inspektora pracy (art. 150 § 2 Kodeksu pracy).3-miesięcznego okresu rozliczeniowego, wprowadzenie 12-mie-sięcznego okresu rozliczeniowego na podstawie nowych przepi-sów będzie możliwe dopiero po jego zakończeniu..

Dodatkowe koszty, niewielkie pożytki, trudności z wprowadzeniem - lista zarzutów pracodawców pod adresem nowych kodeksowych ...

Jeżeli chcesz tworzyć optymalne grafiki pracy, pod uwagę powinieneś brać wiele czynników m.in okres rozliczeniowy, natężenie pracy w poszczególnych miesiącach, spełnienie wymogów Kodeksu Pracy i wiele innych.Mamy zamiar wprowadzić 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy.. Pytanie: Czy przedłużenie okresu rozliczeniowego do 3 miesięcy zobowiązuje pracodawcę do powiadomienia PIP o tym fakcie?Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego - kiedy trzeba zawiadomić PIP?. Pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jedynie wówczas gdy:Wybranie dobrego okresu rozliczeniowego to trudny temat, dlatego prześlij ten artykuł do 3 osób, którym może on pomóc.. Jeśli natomiast firma nie posiada takiej organizacji, to sam pracodawca ustala okres rozliczeniowy i wskazuje go w regulaminie pracy lub jeśli nie tworzy regulaminu, to w obwieszczeniu.Zmiany wprowadza się tak samo, jak w przypadku przedłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy na podstawie art. 129 § 2 k.p.. Wydłużony okres rozliczeniowy - po zawiadomieniu inspektora pracyWprowadzenie 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego - kiedy trzeba zawiadomić PIP?Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego - kiedy trzeba zawiadomić PIP?. Wprowadzanie ruchomego czasu pracyJak wynika z przywołanych regulacji, wszystkich formalności dotyczących wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy, czy to poprzez zmianę układu zbiorowego pracy, czy zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi albo z przedstawicielami pracowników - aby można było go stosować od 1 stycznia danego roku - należy dokonać na tyle wcześnie, żeby jeszcze w grudniu można było zawiadomić o tym fakcie pracowników i terminowo sporządzić rozkłady czasu pracy.Mam pytanie odnośnie niewyrobienia normy pracy w okresie rozliczeniowym 3 miesięcznym.. Wydłużenie okresów rozliczeniowych może być również sposobem na złagodzenie skutków okresowych .W konsekwencji można przyjąć, że pracodawca powinien wydać odrębne świadectwa pracy za okres zatrudnienia od 01.10.2010 r. do 31.12.2011 r. oraz od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.Okres rozliczeniowy określony w miesiącach, rozpoczyna się z początkiem pierwszego dnia i kończy się z upływem ostatniego dnia ostatniego miesiąca danego okresu rozliczeniowego.. Czy jeżeli w pierwszym miesiącu wyrobię np. 20 nadgodzin a w kolejnych 2 miesiącach nie wyrobię normy pracy np. 2 X 160 h tylko 2 x 150, to czy pracodawca ma prawo zabrać mi nadgodziny ( 20 h z pierwszego miesiąca ) na poczet nadgodzin powstałych w dwóch kolejnych miesiącach w ten sposób .U pracodawcy obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy, odpowiadający poszczególnym kwartałom.. Zastanawiamy się, z kim powinniśmy uzgadniać wprowadzenie tej zmiany - czy z przedstawicielami pracowników, czy też ze związkowcami?. - INFORFK.pl to platforma dla nowoczesnych księgowych i kadrowych.. rozliczeniowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt