Wniosek o zasiłek rehabilitacyjny po ustaniu zatrudnienia

Pobierz

4 ustawy zasiłkowej ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177 § 3 kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu - przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia.. Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne na druku ZUS Np-7 Zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego na druku ZUS N-9.. ZUS nie wypłaca świadczenia z urzędu, należy o nie wnioskować.W chwili obecnej powinna Pani jednak przypilnować, aby około miesiąc przed upływem okresu na który w chwili obecnej zostało Pani przyznane świadczenie rehabilitacyjne złożyć wniosek do ZUS Np.-7 celem jego przedłużenia.. Robisz to na druku ZNp-7 w oddziale ZUS właściwym według miejsca zamieszkania.. Dotyczy to m.in. osób prowadzących działalność gospodarczą występujących o zasiłek po ustaniu zatrudnienia czy .W celu przyznania Panu prawa do świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia należy wyrejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku.. Uprawnieni do świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.. Istotnym jest, aby wniosek ZUS Np.-7 zawierał wskazanie "wniosek o przedłużenie".Świadczenie rehabilitacyjne stanowi pewnego rodzaju kontynuację zasiłku chorobowego..

Wcześniej jednak musisz złożyć wniosek o to świadczenie.

1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; dalej: ustawa zasiłkowa).ZUS nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu.. Okazało się że jako już nie pracuję a świadczenie w postaci zasiłku chorobowego otrzymuję z Zusu nie potrzebowałam niczego z mojego byłego miejsca pracy.Jedynie podanie o zasiłek rehabilitacyjny zaświadczenie o stanie zdrowia i dokumentację medyczną która została skopiowana.UWAGA!. Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodowąWniosek o świadczenie rehabilitacyjne ZUS ZNp-7.. ZUS Z-3 sporządzają płatnicy składek, którzy nie mają obowiązku wypłaty zasiłków (pracodawcy, którzy zatrudniają do 20 pracowników), oraz ci pracodawcy, którzy po ustaniu zatrudnienia pracownika przekazują wypłatę zasiłku do ZUS.Pracodawca jest zobowiązany do sporządzenia i zgromadzenia dokumentacji dotyczącej świadczenia rehabilitacyjnego oraz, na prośbę pracownika, do przekazania wniosku o to świadczenie do jednostki ZUS..

Trzeba złożyć wniosek.

Pracodawca po uzyskaniu informacji, że pobiera on świadczenie rehabilitacyjne już przez okres 6 miesięcy, złożył mu na piśmie oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, podając jako przyczynę długotrwałą nieobecność w pracy spowodowaną chorobą.. - INFORFK.pl to platforma dla nowoczesnych księgowych i kadrowych.Dobry wieczór!. Pracownik, nie godząc się z takim rozwiązaniem umowy o pracę, wniósł pozew do sądu pracy, domagając się przywrócenia do pracy.Nie wystarczy jednak przekazać zwolnienia chorobowego po ustaniu zatrudnienia, by otrzymać zasiłek chorobowy.. L4 po ustaniu zatrudnienia - jakie dokumenty do ZUS Podstawą jest formularz ZAS-53 (wniosek o zasiłek chorobowy).Wniosek o wypłacenie zasiłku chorobowego Pracownik, który po ustaniu stosunku pracy zachorował i posiada zaświadczenie o niezdolności do wykonywania pracy, powinien złożyć odpowiednie dokumenty w oddziale ZUS właściwym dla jego miejsca zamieszkania.. Kompletną dokumentację należy złożyć do ZUS na co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu zasiłkowego.. Po wykorzystaniu zasiłku chorobowego ZUS przyznał mi świadczenie rehabilitacyjne na okres 6 miesięcy.. Można to zrobić osobiście bądź elektronicznie przez e-PUAP.. Trzeba jeszcze złożyć w ZUS stosowane dokumenty..

Osoba zainteresowana uzyskaniem prawa do świadczenia rehabilitacyjnego musi złożyć do ZUS wniosek na druku ZUS Np-7.

Możesz go uzyskać ze strony internetowej ZUS, pobrać w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS (usługa "Złożenie dokumentu ZNp-7").Oświadczenie (jeśli ubiegasz się o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia lub tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego) Aktualizacja formularza: 26 czerwca 2020 r. ZAS-7 Zaświadczenie ZAS-7.. Nie tylko dla pracownika Świadczenie rehabilitacyjne możemy pobierać maksymalnie przez rok.Byłam dziś w Zusie.. Pracownik, który otrzymał zwolnienie lekarskie e-ZLA (w formie elektronicznej) nie musi przekazywać jego wydruku do ZUS.Gdy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego (świadczenia rehabilitacyjnego) przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia ustalanego co kwartał dla celów emerytalnych.Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego ZUS przyznał mu świadczenie rehabilitacyjne.. CZĘŚCI II nie wypełnia się, jeśli ubiegasz się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego na kolejny okres, po wyczerpaniuUprawnieni do świadczenia po ustaniu tytułu ubezpieczenia..

Z powodu kontynuacji leczenia złożyłam w dniu 18.04.2018 r. wniosek o dalsze świadczenie rehabilitacyjne.

Wywiad zawodowy z miejsca pracy na druku ZUS N-10Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne.. Do wniosku o świadczenie powinieneśAby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia niezbędne jest przesłanie zwolnienia e-ZLA do ZUS-u lub dostarczenie wydruku zwolnienia do właściwego oddziału ZUS, zgodnego z miejscem zamieszkania, swoje oświadczenie sporządzone na druku ZUS Z-10.Nie ma teminu wynikajacego z ustawy, wniosek o rentę mozna złozyć najpóźniej na 30 dni przed końcem zassiłku rehabilitacyjnego, po to aby wiedzieć czy będzie przyznane świadczenie rentowe zachowując tym samym prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przez okres procedury rozpatrywania wniosku o rente.Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składa się w oddziale ZUS właściwym dla miejsca zamieszkania.. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty: zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wypełnione przez lekarza, wywiad zawodowy z miejsca pracy OL-10 (niekoniecznie gdy niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, składa się wniosek o przedłużenie świadczenia albo prowadzi się działalność pozarolniczą),Wniosek z kompletną dokumentacją złóż w placówce ZUS najbliższej Twojego miejsca zamieszkania, co najmniej na 6 tygodni przed zakończeniem pełnego (182 dni, 270 dni) okresu zasiłkowego.. Możemy je otrzymać wtedy, gdy wyczerpaliśmy już okres zwolnienia lekarskiego (182 lub 270 dni), jesteśmy nadal niezdolni do pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja dają nadzieję, że do niej wrócimy.Do wniosku o świadczenie rehabilitacyjne należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego i zawierające stwierdzenie, że ubezpieczony rokuje odzyskanie zdolności do pracy w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wywiad zawodowy z miejsca pracy (nie jest wymagany, jeżeli wniosek składa ubezpieczony, którego niezdolność do pracy powstała po ustaniu ubezpieczenia albo wniosek składa osoba prowadząca pozarolniczą działalność).Świadczenie rehabilitacyjne w ciąży po ustaniu zatrudnienia Świadczenie może być wypłacane nawet po ustaniu zatrudnienia, jeśli niezdolność do pracy pojawiła się: nie później niż 14 dni od ustania tytułu do ubezpieczenia chorobowego,Gdy o świadczenie rehabilitacyjne ubiega się osoba po ustaniu zatrudnienia, powinna dodatkowo złożyć oświadczenie wskazujące na prawo do jego wypłaty.O potrzebie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS.. Wymagane dokumenty.. Otrzymałam pismo informujące o terminie badania lekarskiego przez lekarza orzecznika Zakładu w dniu 5.06.2018 r.Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności (art. 18 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt