Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

Pobierz

Oświadczam, że wraz z dzieckiem będziemy stosować się do obowiązujących zasad bezpieczeństwaImię i nazwisko rodzica Oświadczenie Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………….. Nr PESEL .Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia, klasa) w XXXII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. "WARSZAWA MOJA STOLICA", akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowychW związku z udziałem mojego dziecka w projekcie wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych wizerunkowych.. Informuję, że zostałam/em poinformowany/a, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, poprawienia ich oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody.wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w praktykach zawodowych/zajęciach praktycznych* .. •Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka.. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Organizatora w przypadku gdy dziecko lub domownicy zostaną objęci kwarantanną, zachorują na .. (data i podpis rodzica) Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .. w zajęciach religii w roku przedszkolnym 2014/2015.Wyrażam zgodę na publikowanie prac plastycznych mojego dziecka w zakresie działalności Przedszkola Miejskiego w Mroczy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych..

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………………………………………………….

Title: Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka Author: Sekretariat Last modified by: Monika Created Date: 9/4/2013 12:39:00 PM Other titles: Wyrażam zgodę na udział mojego dzieckaZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH Wyrażam zgodę na udział córki/syna .Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka Author: Sekretariat Created Date: 9/10/2018 2:28:25 PM .ZGODA RODZICÓW.. Rodzice mogą więc, pomagać mu w ocenie własnych wysiłków, mogą rozwijać rodzące się zainteresowania i ułatwić zrozumienie dokąd mogą go one doprowadzić".Zgoda rodzica na udział ucznia w konsultacjach dla klasy VIII Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki.w dobrowolnych .. Mam również świadomość możliwości zarażenia dziecka wirusem COVID-19 w szkoleTitle: Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka Author: Sekretariat Last modified by: Ewa Created Date: 3/8/2017 9:01:00 AM Other titles: Wyrażam zgodę na udział mojego dzieckaWyrażam zgodę na udział mojego dziecka..

Przyjmuję do wiadomości: 1.konieczność przygotowania ucznia do udziału w zajęciach w obowiązującym reżimie sanitarnym;1.

oraz że jego udział odbywa się za moją wiedzą i na moją odpowiedzialność.. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/mojego w konsultacji psychologicznej w terapii psychologicznej Jednocześnie potwierdzam, że zostałem poinformowany o fakcie, że prowadzenie powyższych działań psychologicznych i terapeutycznych u dziecka niepełnoletniego,5) Wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych w razie zagrożeń epidemicznych jednostkom takim jak sanepid itp. Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych z siedzibą przy ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń,ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Author: Ewa Motyl Last modified by: Gabriela Senderska Created Date: 4/17/2018 9:30:00 AM Company: G1 Other titles: ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHJednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w zajęciach..

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.

Oświadczam, że poinformowano mnie, że organizator zapewnia .Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na poddanie się mojego dziecka/podopiecznego wszelkim regułom i przepisom sanitarnym obowiązującym na terenie kraju, w czasie odbywania się Turnieju.. Oświadczam, że moje dziecko posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.. ucznia .zgoda na udziaŁ w konkursie oraz wykorzystanie wizerunku dziecka Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka - (proszę podać imię/imiona i nazwisko dziecka, klasę, szkołę) - w konkursie "Szkoła wolna od używek", na zasadachRodzina ma wreszcie sposobność obserwowania zdolności dziecka do czynności, w których bierze ono udział i zainteresowań, jakie tym czynnościom okazuje.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby administrowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Zachodniopomorską Federacją Sportu w Szczecinie systemów informatycznych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.Ponadto wyrażam zgodę na samodzielny dojazd i powrót z treningów mojego dziecka, oraz jednocześnie oświadczam, że u dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych, które mogą utrudniać jego udział w treningach (jeżeli są należy podać jakie tj. astma, alergia, itp.): _____ _____ Podpis opiekunów rodziców (prawnych .ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i/lub materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas imprez: Światowego Dnia Pluszowego Misia (25.11.2017) oraz w V konkursie plastycznym z okazji Światowego Dnia Pluszowego W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala.Przedmioty wartościowe (np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny) syn/córka zabierają na wycieczką na moją/naszą odpowiedzialność..

Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mój / mojego dziecka∗w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny".


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt