Zgoda na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną

Pobierz

Przy zaznaczeniu tej opcji koniecznie należy podać swój e-mail).. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne doręczenia dokonuje się .Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji rocznej oraz informacji na żądanie o środkach znajdujących się na rachunku w PKO BP Bankowym OFE w formie elektronicznej zamiast pisemnej przesyłki listowej (Uwaga!. Jednocześnie w razie zmiany adresu e- mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o nowym adresie.. Jest pytaniem o zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i jest zgodne z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r.Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Lokum" w Tychach korespondencji, w szczególności : wydruków czynszowych, zawiadomień , wezwań, rozliczeń, kart do głosowania, projektów planów gospodarczych ,planów remontów, uchwał itp. drogą elektroniczną na podany poniżej adres mailowy:Wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie przez Śląski Związek Tenisa Stołowego naliczeń opłat, rozliczeń, zawiadomień o zebraniach organów związku, uchwał oraz innej korespondencji związkowej oraz innych informacji dotyczących funkcjonowania w ramach struktur ŚlZTS drogą elektroniczną na mój adres e-mail:zgoda na wysyŁanie korespondencji drogĄ elektronicznĄ Wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie drogą elektroniczną na adres e - mail: przez Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp..

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Speak Up Learning Sp.

imię i nazwisko ….. ulica, numer domu / nr mieszkania ….. kod, miejscowość Wyra żam zgodę na przesyłanie do mnie przez Zarząd Wspólnoty lub zarządcę nieruchomościOświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną Ja niżej podpisana (-y) oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie przez Hoist Polska sp.. Jerozolimskie A, ì î -017 Warszawa, tel.. Organ administracji publicznej może wystąpić o wyrażenie zgody, o której mowa w § 1 pkt 3 lub w § 1a, przesyłając to wystąpienie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny strony lub innego uczestnika postępowania.. ZGODA NA PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ.. ……………………., dnia ….. imię i nazwisko.. z o. o. utraci prawo do przesyłania korespondencji drogą elektroniczną,Informujemy, że przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną jest możliwe po uprzednim wypełnieniu "Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną".. Oświadczam, iż zgodnie z art. ð ustawy z dnia í ô lipca î ì ì î roku o świadczeniu usług drogąWyrażam zgodę na przesyłanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Janowo" w Rumi korespondencji, w szczególności: wydruków czynszowych, zawiadomień i wezwań drogą elektroniczną na podany poniżej adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………………………W celu wyrażenia zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną prosimy o złożenie pisemnego oświadczenia..

Pytanie: Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.

niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie komunikacji elektronicznej, wymaganej przy .. * Wyrażam zgodę na przesyłanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej powyższej nieruchomościZgoda na otrzymywanie korespondencji mailowej.. , działając w imieniu i na rzecz Nazwa podmiotu z siedzibą w Miejscowość, niniejszym wyrażam zgodę na przesyłanie wszelkiej korespondencji .ZGODA NA WYSYŁANIE KORESPONDENCJI POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ.. oraz wyrażenie zgody na wykonywanie niniejszej usługi za pomocąZgoda na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej - potrzebna czy nie.. Do wystąpienia, o którym mowa w § 1b, nie stosuje się art.Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych od WiseGuys Polska (ul. Narbutta 76/13, 02-529 Warszawa) na mój adres pocztowy lub e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204).o wyrażeniu zgody na otrzymywanie korespondencji w formie elektronicznej .. korespondencji drogą elektroniczną, zobowiązuje się przyjmować korespondencję w formie .. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgodny zgodnie z art.6 ust..

Wypełnione i własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres Spółdzielni za pośrednictwem operatora pocztowego np.elektroniczną (Dz.U.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.NA DORĘCZANIE PISM DROGĄ ELEKTRONICZNĄ* .. NIP/PESEL podmiotu) wyrażam/y zgodę na doręczanie przez Urząd Dozoru Technicznego (Prezesa UDT) wszelkich pism, w tym pism w prowadzonych przez Prezesa UDT postępowaniach administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwemNA PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ .. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Budowlanych" w Rze-szowie wszelkiej kierowanej do mnie korespondencji: w tym przede wszystkim informacji o wysokości opłat eksploatacyjnych, specyfikacji salda, informacji o saldzie rozrachunków, .Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Zachęta" w Białymstoku wszelkiej kierowanej do mnie korespondencji, dotyczącej użytkowania lokalu i opłat z nim związanych: - drogą elektroniczną na: PLATFORMĘ Internetowego Systemu Czynszowego "Net Czynsze" .zm.). kod, miejscowość.. ulica, numer domu / nr mieszkania.. z o.o. drogą elektroniczną korespondencji dotyczącej realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, na podany poniżej adres e-mail:Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust..

z o.o. wszelkiej korespondencji na podany poniżej adres e-mail:korespondencja wysłana przez Spółdzielnię pocztą tradycyjną jest na równi wiążąca jak pocztą elektroniczną.

Jednocześnie zastrzegam sobie prawo wycofania niniejszego oświadczenia, w wyniku czego CDI Konsultanci Budowlani Sp.. 1 lit.Otrzymywanie pism urzędowych drogą elektroniczną możliwe jest na żądanie osoby tym zainteresowanej lub po wyrażeniu przez nią zgody na taką formę komunikowania się z urzędem.Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji Wspólnoty, w tym komunikatów o zebraniu oraz uchwał, w formie elektronicznej, na wskazany przeze mnie adres mailowy.. Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną comiesięcznych naliczeń za lokal.O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ .. że wyrażam zgodę na doręczanie mi przez Spółdzielnię korespondencji drogą mailową na .. Wysyłanie korespondencji poprzez e-mail ułatwi i znacznie usprawni komunikację pomiędzy naszą Wspólnotą Działkowców.Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Służewiec" w Warszawie korespondencji, w szczególności: aneksów czynszowych, rozliczenia mediów, informacji o stanie salda, zawiadomień, wezwań oraz innej korespondencji drogą elektroniczną na podany wyżej adres mailowy.Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z kierowaną do mnie korespondencją.. Korespondencji związanej z Zebraniem Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Namysłowie zwołanej na dzień 27.05.2020 r.§ 1b. Nr 144, poz. 1204, z dnia 9 września 2002) wymaga, aby od osób / firm uzyskać zgodę na otrzymywanie informacji wysyłanych za pomocą poczty elektronicznej.zakładowy w wysokości 10 200. złotych.. z 2020 r., poz. 344) oraz niektórych innych ustaw, wyrażam zgodę na przesyłanie przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt