Oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego

Pobierz

Rodzic lub opiekun wnioskujący o urlop wychowawczy, jest zobligowany do złożenia oświadczenia .Do przyznania zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego zarówno pracownicy/pracownikowi, jak i ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem wymagane jest ponadto oświadczenie ubezpieczonego o braku zamiaru korzystania przez drugiego z rodziców dziecka z zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres .. Jeżeli jednak oboje rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mają zamiar jednocześnie korzystać z urlopu, mogą to zrobić przez okres nie przekraczający 4 miesięcy (art. 186 § 6 k.p.).Do wniosku należy dołączyć oświadczenie drugiego rodzica, którego treść będzie stanowiła o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego w tym samym czasie.. (imię i nazwisko) od dnia.. do dnia .. podpis.Pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka, że nie ma on zamiaru korzystać z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku, pracownik musi dołączyć do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego.. Z urlopu wychowawczego mogą wspólnie korzystać tylko przez okres 4 miesięcy.i zakończenia urlopu wychowawczego, okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko.. Oczywiście bezpośrednio u swojego pracodawcy albo w dziale HR firmy, w której pracujesz.Do wniosku o urlop wychowawczy dołącza się pisemne oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna) dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym zamierza on korzystać z urlopu wychowawczego (to drugie oświadczenie składa się, jeżeli zamiarem rodziców lub opiekunów dziecka jest jednoczesne korzystanie z tego urlopu).Wniosek o urlop wychowawczy - dokumentacja oświadczenia drugiego rodzica..

Powinien on być złożony dwa tygodnie przed planowaną przez pracownika datą rozpoczęcia urlopu wychowawczego.

Należy do niego dołączyć pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka, o braku zamiaru korzystania z urlop.Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.. Niniejszym oświadczam, iż w okresie od dnia .. do dnia .. nie zamierzam korzystać z urlopu wychowawczego w celu zapewnienia osobistej opieki nad dzieckiem .Oświadczenie o braku zamiaru korzystania przez drugiego rodzica albo opiekuna dziecka z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic albo opiekun dziecka zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym wnioskiemUbiegając się o udzielenie urlopu wychowawczego do głównego wniosku o urlop wychowawczy należy dołączyć oświadczenie drugiego rodzica lub opiekuna prawnego o braku zamiaru korzystania z tego urlopu przez okres wskazany we wniosku.oświadczenie pracownika (wnioskującego o urlop) o braku zamiaru korzystania przez drugiego rodzica (opiekuna dziecka) z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic (opiekun dziecka) zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym wnioskiem, ⒸⓅ PiSZUrlop wychowawczy - oświadczenie drugiego rodzica o nieskorzystaniu z urlopu..

Oświadczam, iż nie zamierzam korzystać z urlopu rodzicielskiego w okresie wskazanym we wniosku złożonym przez matkę / ojca * dziecka.

(miejscowość i data)Urlop wychowawczy udzielany jest na pisemny wniosek pracownika.. Gdzie złożyć wniosek o urlop wychowawczy?. Czy z urlopu rodzicielskiego można zrezygnować?Narutowicza 68 90-136 Łódź Oświadczenie o braku zamiaru korzystania przez drugiego rodzica albo opiekuna dziecka z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic albo opiekun dziecka zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym wnioskiem Niniejszym oświadczam, że .Do wniosku zainteresowany dołącza m.in. pisemne oświadczenie o braku zamiaru korzystania przez drugiego rodzica albo opiekuna dziecka z urlopu wychowawczego przez okres wskazany w piśmie albo .Pracownik w styczniu 2014 r. złożył wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego od marca 2014 r. Na wniosku jest punkt, że pracownik dołącza oświadczenie ojca dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego i oświadczenie do celów obowiązków społecznych i zdrowotnych.……………………………(miejscowość i data)..

Pracownik powinien również dołączyć do wniosku o urlop wychowawczy oświadczenie drugiego rodzica o braku zamiaru korzystania z urlopu w czasie wskazanym we wniosku.

(oznaczenie pracodawcy)Oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego jest załącznikiem niezbędnym do złożenia wniosku o urlop wychowawczy.. Nie ma konieczności załączania takowego dokumentu, w sytuacji, gdy rodzic nie posiada władzy rodzicielskiej bądź ma ją ograniczoną.OŚWIADCZENIE.. OPIEKUNA.. Zobacz jak wypełnić Pobierz wzory czysteNa koniec musisz jeszcze dołączyć oświadczenie drugiego rodzica o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany w moim wniosku.. Z urlopu wychowawczego może korzystać jednocześnie tylko jedno z rodziców, wyjątkiem jest okres maksymalnie 3 miesięcy, kiedy to rodzice dziecka mogą korzystać z niego równocześnie.Title: oświadczenie o zamiarze niekorzystania z urlopu rodzicielskiego - nawzor.pl Subject: wzór pisma, korespondencja, pismo urzędowe, szablon pisma, oświadczenie o zamiarze niekorzystania z urlopu rodzicielskiego, niekorzystanie z urlopu rodzicielskiego przez drugiego rodzica2) oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania przez drugiego rodzica albo opiekuna dziecka z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic albo opiekun dziecka zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym wnioskiem; oświadczenie nie jest wymagane w razie ograniczenia drugiemu rodzicowi albo pozbawienia drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo ograniczenia albo zwolnienia z opieki drugiego opiekuna dziecka;Oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania przez drugiego rodzica albo opiekuna dziecka z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic albo opiekun dziecka zamierzają korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym wnioskiem..

Ponadto do wniosku dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

Nie ma potrzeby sporządzania takiego dokumentu, jeżeli:OŚWIADCZENIE.. Jeżeli natomiast rodzice lub opiekunowie .Wydaje się więc, że do swojego wniosku o udzielenie 2 dni zwolnienia pracownik powinien załączyć oświadczenie drugiego z rodziców o braku zamiaru korzystania z tego uprawnienia.pisemne oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu przez drugiego rodzica w okresie wskazanym we wniosku; lub oświadczenie o okresie, w którym drugi rodzic zamierza korzystać z tego urlopu.. DRUGIEGO RODZICA/..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt