Czy można samemu poświadczyć za zgodność z oryginałem

Pobierz

Podstawą prawna do sformułowania takiej tezy stanowi ustawa z dnia 14 lutego 1991 r.W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość potwierdzania za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie dokumentu zamieszczając klauzulę np. "za zgodność z oryginałem od strony X do strony X" wraz z pieczątką wnioskodawcy, datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) osoby (wraz ze wskazaniem .Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.). Nic zatem dziwnego, że z warunkiem przedłożenia wymaganych prawem dokumentów spotkamy się niemal na każdym kroku.. Tylko taki dokument tłumacz może poświadczyć za zgodność z oryginałem dokumentu elektronicznego.Wezwanie zostało wykonane w ten sposób, że do sądu przekazano odpis pełnomocnictwa podstawowego potwierdzony za zgodność z oryginałem przez pracownika pozwanego zatrudnionego na stanowisku specjalisty do spraw kadrowych.. Sędzia SN Lech Walentynowicz (przewodniczący) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sędzia SN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)poświadczenie za zgodność z oryginałem - napisał w Sprawy urzędowe: W ofercie pracy, na którą chce odpowiedzieć pracodawca wymaga aby kopie dokumentów były poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.. Pracownik organu, na żądanie strony, może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.Tym samym, wszystkie powyższe argumenty potwierdzają stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej, że za poświadczanie odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem na potrzeby prowadzonego postępowania, o czym mowa w art. 76a § 2b Kodeksu postępowania administracyjnego, nie pobiera się opłaty skarbowej.Najbezpieczniejsza forma to poświadczenie każdej strony kopii przez umieszczenie na niej formuły "za zgodność z oryginałem" i jej podpisanie..

Elżbieta Kurek-CzyczukPotwierdzenie zgodności z oryginałem .

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów w § 14 jednoznacznie wskazuje katalog osób uprawnionych do poświadczania za zgodność z oryginałem.Z drugiej jednak strony zamawiający może podnieść, że mamy w tym wypadku do czynienia właśnie z przepisami odrębnymi, tj. art. 82 ust.. W Stempleks możesz bez problemu, w kilka chwil, nie wychodząc z domu zamówić stempel, który umożliwi Ci uwierzytelnianie dokumentów.. Czy poświadczenie takie musi zrobić notariusz?. Dla pieczątki za zgodność z oryginałem najlepszym wyborem będzie automat samotuszujący - Colop 20, Wagraf B2 lub Trodat imprint 11 (nowość w naszej .Z mojego przykładu -składamy w orginale ,ale jeżeli jest to niewymagane , to pracownik danej instytucji potwierdza "za zgodność z oryginałałem ", jeżeli okażesz jemu tenże oryginał.Nie spotkałem się aby samemu taką klauzulkę umieszczać,bo któż w to dzisiaj uwierzy.Czy zamawiający powinien uznać za prawidłowe np. zaświadczenie z KRK partnera przedłożone w kopii a poświadczone za zgodność z oryginałem przez lidera?.

Dzień dobry, mam pytanie dotyczące potwierdzania dokumentów za zgodność.

przyznała nowe uprawnienie pracownikom organów administracji publicznej prowadzących postępowanie.. Nie ma problemu z użyciem innych sformułowań niż "za zgodność z oryginałem", byle było zrozumiałe co jest Twoją intencją.Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa ma charakter dokumentu urzędowego.. Ratunkiem jest wtedy dostarczenie kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem.Zgodnie bowiem z treścią art. 129 §2 i 3 Kodeksu postępowania cywilnego, zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.Potwierdzenia odpisu oryginalnego dokumentu za zgodność z oryginałem może dokonać pracownik organu prowadzącego postępowanie, przy czym pracownik do tego upoważniony a zatem nie każdy..

Uznając, że brak formalny nie został uzupełniony w sposób prawidłowy, sąd odrzucił sprzeciw.Za zgodność z oryginałem - pieczątka .

Ustawodawca nie określił sankcji za złożenie w sądzie odpisu zawierającego nieprawidłowe poświadczenie zgodności z oryginałem (np. brak daty sporządzenia poświadczenia).O ile zgodzić się można ze stwierdzeniem, że do sądu należy składać dokumenty w oryginałach, to nie jest to równoznaczne z niemożliwością prezentowania kopii czy odpisów .Poświadczenie za zgodność z oryginałem może nastąpić tylko wówczas, gdy strona dysponuje oryginałem, który może okazać celem poświadczenia, lecz z innych względów nie chce składać go do akt sprawy (np. z uwagi na wagę i znaczenie oryginału dokumentu).Czy poświadczenie zgodności z oryginałem faktury musi koniecznie wystawić notariusz, czy może to być osoba kopiująca taką fakturę?. Przepis art. 76a Kodeksu postępowania administracyjnego dodany ustawą z 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów, miał przede .Możliwe jest jeszcze jedno rozwiązanie.. Jak zaznaczył sąd apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 23 września 2010 r.Formalności towarzyszą nam przez całe życie, od metryki urodzin aż po akt zgonu - nasze życie jest udokumentowane.. Wysoko oceniam odpowiedzi specjalistów i dziękuję im za udzielone rady.. Art. 129 kpc wskazuje w §2, iż: Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.Co do zasady, przyjmuje się, że poświadczenia za zgodność z oryginałem - prócz radcy prawnego i adwokata (w ramach udzielonego im pełnomocnictwa jako reprezentujący interesy klienta, co wynika wprost z przepisów prawa) - może dokonać jedynie osoba, która taki dokument sporządziła.Nie zawsze można udostępnić urzędowi oryginały dokumentów, na przykład ze względu na ich zagubienie lub dlatego, że zostały wydane tylko w jednym egzemplarzu, koniecznym do normalnego funkcjonowania jego posiadacza..

Jeżeli jest już taka konieczność poświadczenia zgodności faktury VAT z jej oryginałem, czynności takiej powinien dokonać notariusz.

No i jak mam to dokładnie rozumieć.. Możesz to zrobić w stosunku do swoich dokumentów, ale już nie dokumentów podmiotu udostępniającego Ci swoje zasoby czy podwykonawcy .Zgodnie bowiem z art. 76a § 1 k.p.a.. Czy skoro tam jest poświadczone przez kandydata to można to samemu poświadczyć .Poświadczenie to podlega opłacie skarbowej, jeżeli stanowi rezultat działania organu podjętego na wniosek konkretnego podmiotu.. Otóż nic nie stoi na przeszkodzie, aby firma, z której potencjału korzysta wykonawca, upoważniła go do poświadczania kopii za zgodność z oryginałem.Nie zmieniła się zasada określająca kto może poświadczyć kopie dokumentów za zgodność z oryginałem na potrzeby przetargu.. Chcę wysłać do ubezpieczyciela wniosek o odszkodowanie i muszę im przekazać pewne dokumenty.. To niekwestionowany standard.. Jak zaznaczył sąd apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 23 września 2010 r.Postanowienie z dnia 18 października 2002 r., V CKN 1830/00 Odpisy pisma procesowego nie muszą być podpisane ani poświadczone za zgodność z oryginałem przez stronę, jej przedstawiciela lub pełnomocnika procesowego.. Tym samym nie jest dopuszczalne poświadczanie za zgodność z oryginałem dokumentu, który urząd gminy posiada, ale w formie kopii.Wynika z tego, iż poświadczenie stanowi dowód, odpis dokumentu jest zgodny z oryginałem, a dodatkowo samo poświadczenie jest prawdziwe.. Natomiast gdy organ poświadcza kopie dokumentów za zgodność z oryginałem w ramach ciążącego na nim obowiązku, poświadczenie to następuje z urzędu, a zatem nie podlega opłacie.Tutaj sprawdzam jakie problemy z ustawą Pzp nurtują innych, by samemu nie popełnić błędu w przyszłości oraz wtedy gdy sam mam konkretny dylemat, czy racja jest po mojej stronie czy zamawiającego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt