Decyzja o odmowie udostępniania informacji publicznej

Pobierz

Do decyzji, o których mowa w ust.. udostępnienia informacji publicznej o wysokości wynagrodzenia rzecznika prasowego MSW.. I oraz art. 6 ustawy o dostqpie do informacji publicznej.Od decyzji wydanej przez dyrektora MOPSu o odmowie udostępnienia informacji publicznej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Zdaniem NSA od decyzji Dyrektora MOPSu odmawiającej dostępu do informacji publicznej nie przysługuje odwołanie do SKO, lecz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.WSA orzekał w sprawie ze skargi R.S.. Ustawa o .Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany w następujący sposób: udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku, z zastrzeżeniem przypadku opisanego poniżej w pkt.. Wynika to wprost z art. 16 ust.. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.. ), stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu.Jeśli organ powołuje się na którąś z powyższych przesłanek, ale jednocześnie nie odmówił nam w formie decyzji administracyjnej, możemy wysłać do niego wezwanie do wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej (wzór wezwania) Skargę na decyzję również składamy za pośrednictwem skarżonego organu.W przypadku, gdyby odmowa udostępnienia informacji została przez organ dokonana nie w wymaganej formie decyzji, ale w formie "zwykłego pisma" (nieoznaczonego jako "decyzja") informującego o odmowie udostępnienia decyzji, nawet bez specjalnego uzasadnienia, można potraktować to pismo analogicznie jak decyzję administracyjną i także złożyć od niego odwołanie.Forma odmowy udostępnienia informacji Zgodnie z art. 20 ust..

2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Pan Radoslawa Botev skutecznie odpowiedzial na wezwanie.. Pojqcie informacji publicznej zostalo okrešlone w art. I ust.. Każda informacja o sprawach publicznych, zgodnie z art. 1 ust.. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.Wnioskodawca w odpowiedzi zażądał, aby prezes RIO wydał decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej, w zakresie "zanonimizowanych" stron protokołu.Ustalenie konieczności ograniczenia dostępu do informacji publicznej, powinno zatem nastąpić w terminie, o którym mowa w art. 13 ust.. Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezesa Sądu Okręgowego.RODO wciąż bywa wykorzystywane jako pretekst do odmowy udostępnienia informacji publicznej.. 4 ustawy o zwalczaniuMinister Spraw Wewnętrznych odmówił ww.. 1, stosuje się2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust..

2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.Zgodnie z art. 16 ust.

1 ustawy i w tym terminie organ zobowiązany jest wydać ewentualną decyzję odmawiającą udostępnienia informacji.wymienione w niej przeslanki, niezbqdne dla wydania decyzji o odmowie dostqpu do informacji publicznej na podstawie powyŽszego przepisu.. Urzędnicy próbują przekonywać, że chroni ono dane osobowe, więc jeśli informacja zawiera takie dane, to.Uwadze burmistrza uszło jednak to, że odmowa udostępnienia informacji publicznej musi przybrać formę decyzji administracyjnej.. Zgodnie z art. 16 ust.. 1 maja 2016. autor: Kinga Kulik.Wobec powyższego organ I instancji w dniu 4 sierpnia 2017 r. wydał decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej, stwierdzając w uzasadnieniu, iż wobec zaprezentowanej w w/w piśmie z dnia 30 lipca 2017 r. postawy braku współpracy przez wnioskodawcę, zmuszony został do wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej.Następnie Dyrektor MOPSu wydał decyzję odmawiającą udostępnienia informacji uznając, iż brak było podstaw do uznania, że udzielenie żądanej informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.. 3 Informacji dodatkowych dla klienta; decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej,2) odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji; 3) od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, stronie służy prawo do odwołania, skierowane do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Skarga na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (wzór).225podlegaja ochronie i organ ponownie zmierzaé bedzie do wydania decyzji o odmowie udostqpnienia informacji publicznej..

2 ustawy o dostçpie do informacji publicznej w zwiQ7ku z art. I ust.

2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust.. Taka decyzja zostanie uchylona jako wydana bez podstawy prawnej.Odmowa udostępnienia informacji publicznej zawsze wymaga wydania decyzji administracyjnej.. Przyjmuje się jednak, że do postępowania o udzielenie informacji publicznej nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawa ta wyraźnie odsyła do jego przepisów.Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy Barbara Pietrzak Informacja w administracji publicznej | 04/2015Odwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej (wzór).223 6.. Decyzja została przesłana skarżącemu na adres e-mail wskazany we wniosku, jednak nie została opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.Forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek • Art. 16 DostInfPublU • 1.. 1 DIP, odmowa udostępnienia informacji publicznej powinna nastąpić w formie decyzji administracyjnej.. Przez pojęcie "odmowa udostępnienia informacji publicznej" należy rozumieć sytuację, w której organ posiada informację o charakterze publicznym, ale jej nie udostępnia, ponieważ prawo do informacji jest ograniczone np. zgodnie z art. 5 ust..

na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej.

Wnioskodawca nie zgodził się z otrzymaną decyzją odmowną, dlatego złożył pismo, które zatytułował odwołaniem.2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ograniczenia prawa do informacji publicznej ust.. 1 ustawy ooś, odmowa udostępnienia żądanej informacji powinna nastąpić w formie decyzji administracyjnej.Doręczenie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt