Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Pobierz

Priorytetu 2 ZPORR- Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.. STANDARDOWY WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.. Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa .. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word.Wzór WNIOSEK NR … O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 - Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałania 10.4.1 - Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentówZałącznik nr 3 Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego na powiat kwidzyński Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 5 Zatrudnienie, Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa A.. W przeciwnym razie wniosek może zostać odrzucony.. w ramach.. (nr umowy o dofinansowanie: POWR.01.02.01-04-0138/19-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wZałącznik nr 39.11 - Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia Nr wnioskuZałącznik 39 Wzór wniosku o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego WERSJA NR 2 z dnia 22.09.2020 STANDARDOWY WNIOSEK O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 10 Regionalny Rynek Pracy,Załącznik nr 39.12 - Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości iZałącznik nr 3 WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO..

Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Program kompleksowego wspieraniaWzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego WNIOSEK o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10 - Regionalny rynek pracy Działanie 10.3 - Rozwój samozatrudnieniaWNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach projektu pt. "Własna firma to nie problem - zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,Załącznik nr 8.2 Standardowy wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego STANDARDOWY WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie .Załącznik 39 Wzór wniosku o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego STANDARDOWY WNIOSEK O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 10 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnieniaStandardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jest zapisana w formacie doc. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego..

Wniosek o udzielnie pomocy pomostowej należy złożyć razem z wnioskiem o przyznanie dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy.

WNIOSEK O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach.. Nie zapomnij wpisać danych osobowych, na które ma być przyznane wsparcie.W przypadku, gdy przedsiębiorca składa Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w terminie zbieżnym lub wraz z Wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, analiza przychodów i wydatków nie jest wymagana.. Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości1 Załącznik nr 9 Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego Projekt: ".". (tytuł projektu)Wzór wniosku o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego - Załącznik nr 2 Wzór wniosku o udzielenie pomocy de minimis - Załącznik nr 3 Oświadczenie sprzedawcy używanego sprzętu - Załącznik nr 4Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa projekt: "AKTYWNI PRZEDSIĘBIORCZY..

AuthorWysokość finansowego wsparcia pomostowego nie może być wyższa niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji.

Przedsiębiorca dokonuje tylko prognozy sytuacji na najbliższe 6 miesięcy.Załącznik nr 3 Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Author: MC Last modified by: SARR Created Date: 1/14/2014 8:40:00 AM Company: UMWP Other titles: Załącznik nr 3 Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowegoWzór WNIOSEK NR … O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 - Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałania 10.4.1 - Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych w ramachWZÓR .. Projekt: "Moja firma - mój sukces!. realizowanego przez Hills-Consulting Tomasz Antosiak DANE BENEFICJENTA Nazwa Adres INFORMACJE WYPEŁNIANE PRZEZ OSOBĘ PRZYJMUJĄCĄ WNIOSEK Nr rekrutacyjny Data i miejsce złożenia wniosku Podpis osoby przyjmującej wniosek DANE PRZEDSIĘBIORCY SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK IMIĘ I .Załącznik Nr 2 Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Author: izabela.prusik Last modified by: Krzysztof Luty Created Date: 4/23/2010 11:50:00 AM Company: UMWP Other titles: Załącznik Nr 2 Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowegoWe wniosku znajduje się wiele pytań, na które trzeba bardzo uważnie odpowiedzieć.. Title: Załącznik nr 3 Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Author: MC Last modified by: SARR47 Created Date: 2/3/2014 1:36:00 PM Company: UMWP Other .Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa projekt: "AKTYWNI PRZEDSIĘBIORCZY..

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. projekt:Załącznik nr 2: Wzór Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "WYSTARTUJ Z POWEREM!"


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt